Permanente make-up | Nagelstylist | Kapper | Beauty & Beans
Algemene

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van dienstverlening 03-09-2019
Laura Bakker

Disclaimer
Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:
1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;
2. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld;
3. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door Laura Bakker, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website Laura Bakker zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld;
4. Laura Bakker is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;
5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd;
6. Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is toegestaan, mits hier door Laura Bakker uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Laura Bakker en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
1.2 Laura Bakker behoudt zich het recht voor om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt een afspraak heeft gemaakt voor een behandeling en Laura Bakker heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.
2.2 Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling informeert Laura Bakker de cliënt over de ter zake geldende prijs, tenzij aannemelijk is dat de cliënt reeds op de hoogte is van de ter zake geldende prijs.

Artikel 3 Verplichtingen van Laura Bakker
3.1 Op Laura Bakker rust inspanningsverplichtingen, dat wil zeggen dat de specialist de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.
3.2 Laura Bakker vraagt de cliënt naar informatie die relevant is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Bij Permanente make-up en wordt deze informatie door de cliënt versterkt door middel van een intakeformulier voorzien van datum en handtekening.
3.3 Laura Bakker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is verschaft of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. De specialist wordt dan verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
3.4 Laura Bakker zal foto's en video's gemaakt van cliënten alleen met toestemming van de cliënt gebruiken voor promotiedoeleinden.
3.4 Laura Bakker zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroeps-competenties valt.
3.5 Laura Bakker behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor ingangsdatum op de website vermeld.
3.6 Laura Bakker verplicht zich na iedere eerste behandeling Permanente Make-up één vervolgbehandeling binnen zes tot negen weken aan te bieden aan de klant, genaamd perfectiebehandeling. Deze behandeling is bij de aanvangsprijs inbegrepen.
3.7 Laura Bakker zal bij opfrisbehandelingen Permanente make-up (vervolgbehandeling na achttien weken of langer) met uiterste zorg de behandeling in één enkele behandeling zo goed mogelijk trachten uit te voeren. Bij deze behandelingen is geen perfectiebehandelingen in de prijs inbegrepen.

Artikel 4 Verantwoording en eigen risico
4.1 Alle opdrachten van cliënt aan Laura Bakker worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
4.2 Door opdracht te geven aan Laura Bakker verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
4.3 Door opdracht te geven aan Laura Bakker tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd).
4.4 Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
4.5 Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
4.6 Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Artikel 5 Annulering
5.1 Kosteloze annuleringen zijn alleen mogelijk indien de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur telefonisch, binnen openingstijden, (06-20942097) voorafgaand aan de behandeling aan Laura Bakker zal mededelen.
5.2 Annuleringen per e-mail, brief, via facebook, SMS of WhatsApp kunnen alleen kosteloos geannuleerd worden indien zij minimaal achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Laura Bakker zijn gemeld. Tenzij er sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt.

5.3 Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Laura Bakker 50% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent.
5.4 Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intakegesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 20,00.
5.5 Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
5.6 Bij het geven van een permanente make-up opdracht dient de cliënt een aanbetaling van €50,00 te doen.
5.7 Een permanente make-up behandeling dient 48 uur van tevoren worden afgezegd. Bij annulering van de opdracht binnen de 48 uur, zal Laura Bakker uw aanbetaling van €50,00 inhouden. Als er nog geen aanbetaling is gedaan, maar wel een reserveringsdatum is vastgesteld zal er alsnog een factuur volgen.
5.8 Na een gemiste afspraak volgt een factuur. Er zal een factuur verzonden worden welke uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgt een 1ste herinnering, met € 7,50 aan bijkomende administratiekosten. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met wederom € 7,50 bijkomende administratiekosten. Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal Laura Bakker de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de cliënt.
5.9 De cliënt dient tijdig op de afspraak te verschijnen.
Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Laura Bakker de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.
5.10 Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Laura Bakker de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.
Laura Bakker moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Cliënt geeft een opdracht aan Laura Bakker hierbij verklaart Laura Bakker dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Laura Bakker kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.
6.2 Ondanks dat Laura Bakker haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
6.3 Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
6.4 Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Laura Bakker dit (medisch) niet verantwoord vind mag permanente make-up salon deze nabehandeling weigeren.
6.5 Laura Bakker is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Laura Bakker niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
6.6 Laura Bakker is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
6.7 Voor het geval Laura Bakker aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Laura Bakker voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
6.8 Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Laura Bakker ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
6.9 In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Artikel 7 Betaling
7.1 Laura Bakker vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaardprijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt.
7.2 De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
7.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.
7.4 De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen contant of per bankoverschrijving.

Artikel 8 Garantie
8.1 Laura Bakker is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

Artikel 9 Beschadiging en diefstal
9.1 Laura Bakker heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
9.2 Laura Bakker meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.
9.3 Laura Bakker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 10 Klachten
10.1 Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Laura Bakke.
10.2 Laura Bakker zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Artikel 11 Recht
11.1 Op elke overeenkomst tussen Laura Bakker en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Laura Bakker is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.